close
تبلیغات در اینترنت
بررسی حضور رندی اورتن در اونت های مهم
red blue black green red blue black green امروز پنجشنبه 22 آذر 1397
منوی اصلی
صفحه اول
تالار گفتمان

آرشيوی مطالب
نقشه سایت
درباره ی ما
ایمیل مدیریت
ارتباط با ما
بررسی حضور رندی اورتن در اونت های مهم

________________________________________________________________________________________

رندی ارتن در رویال رامبلاولین حضور رندی ارتن در پی پی وی رویال رامبل درسال 2004 بود.ارتن در این رامبل در شماره 2 وارد رینگ شد و حدودا 34 دقیقهدرون رینگ بود که در طی این مدت 5 نفر را حذف کرد که عبارتند ازبوکرتی.راکیشی.شلتون بنجامین.ارنست میلر.رایکو.در پایان هم رندی ارتن درشماره 17 توسط میک فولی از رامبل مچ حذف شد و در اولین رویال رامبل کریرشناکام ماند.
دومین حضور ارتن در رویال رامبل در سال 2005 بود که ارتنباید در مقابل تریپل اچ بر سر کمربند سنگین وزن که در اختیار تریپل اچ بودقرار میگرفت.پسظس از اینکه رندی ارتن کمربند را از کریس بنوات در سال 2004گرفت تریپل اچ درگیریش را با ارتن اغاز کرد که این باعث شد ارتن ازاوولوشن برود.در روولوشن همین سال یک الیمنیشن چمپر مچ برای کمربند سنگینوزن برگذار شد که هم ارتن حضور داشت هم تریپل اچ اما در پایان این تریپلاچ بود که ارتن را پین کرد و برنده شد بعد از این هم که در ادامهدرگیریشان مسابقه این د در رویال رامبل شکل گرفت که در پایان تریپل اچموفق شد تا از سد ارتن بگذرد و ارتن در دومین رامبل کریرش هم ناکام بماند.
سومینمسبقه رندی ارتن در رویال رامبل در سال 2006 و در رامبل مچ 30 نفرهبود.رندی ارتن در این رامبل در شماره 30 وارد شد و حدود 13 دقیقه درونرینگ حضور داشت که در این مدت دو نفر را حذف کرد اورلاندو جردن و کریسبنوات.در اخر هم ارتن در شماره 29 توسط ری میستریو حذف شد و بدین ترتیبارتن در سومین رویال رامبلش هم نتیجه ای نگرفت.
چهارمین حضور ارتن دررویال رامبل در سال 2008 بود که ارتن اینبار باید بر سر کمربند WWE که دراختیار خودش بود به مصاف جف هاردی میرفت.این مسابقه برگذار شد و با وجوداینکه هاردی خوب کار کرد ولی در پایان این ارتن بود که با انجام ار کی ابرنده مسابقه شد و در چهارمین رویال رامبلش برای اولین بار در پی پی ویرویال رامبل یک پیروزی را بدست اورد.
پنجمین حضور ارتن در رویال رامبلدر سال 2009 بود.ارتن در این رامبل در شماره7 وارد رینگ شد و حدود 48دقیقه درون رینگ حضور داشت و در طی این مدت دو نفر را حذف کرد بیگشو وتریپل اچ.در پایان هم ارتن با حذف تریپل اچ موفق شد تا قهرمان رامبل مچشود و یکی دیگر از افتخارات بزرگ کریرش را بدست بیاورد.
ششمین حضورارتن در رویال رامبل در سال 2010 بود.ارتن برای دومین بار در رویال رامبلباید بر سر کمربند WWE مسابقه میداد.شیمس پس از قهرمانیش در تی ال سی 2010در برابر جان سینا استوری لاینش با ارتن را شروع کرد در نهایت مسابقه ایندو در رامبل برگذار شد اما در پایان مسابقه با قانون DQ به اتمام رسید.
اخرینو هفتمین حضور ارتن در رویال رامبل در سال 2011 و در رامبل مچ 40 نفرهبود.ارتن در شماره 39 وارد رینگ شد و تقریبا 9 دقیقه درون رینگ حضور داشتو در طی این مدت دو نفر را حذف کرد شیمس و وید برت و در پایان هم توسطدلریو در شماره 38 حذف شد و در اخرین رامبلش تا کنون ناکام ماند.
________________________________________________________________________________________

رندی ارتن در رسلمنیا


اولین حضور رندی ارتن در رسلمنیا در سال 2004 و دررسلمنیا 20 بوده است.ارتن در این رسلمنیا در قالب تگ تیم به همراه اوولوشنباتیستا و ریک فلیر به مصاف میکفولی و راک رفت که در پایان ان مسابقه موفقشد تا با یک ار کی ا بر روی فولی ان را پین کند و تیمش را برنده مسابقهکند و در اولین رسلمنیای کریرش برنده بیرون بیاید.
دومین رسلمنیای ارتندر سال 2005 بود که باید در کی از مهمترین مسابقات کریرش در مقابلاندرتیکر قرار میگرفت.در این مسابقه باب ارتن پدر رندی ارتن هم همراهشقرار داشت.در پایان مسابقه هم تیکر مثل همیشه در رسلمنیا پیروز شد و ارتناز دومین رسلمنیایش بی نتیجه بیرون امد.
سومین رسلمنیای ارتن در سال2006 و در رسلمنیا 22 بود که ارتن باید بر سر کمربند سنگین وزن در یکمسابقه تریپل تارد مچ به مصاف ری میستریو و کورت انگل میرفت که کمربندم دراختیار انگل بود.در پایان این مسابقه هم ری میستریو با پین کردن ارتنبرنده و قهرمان کمربند شد و ارتن برای دومین بار در رسلمنیا ناکام ماند.
چهارمینرسلمنیای ارتن د سال 2008 در رسلمنیا 24 بود.ارتن باز هم باید در یک تریپلتارد مچ با تریپل اچ و جان سینا بر سر کمربند WWE مسابقه میداد که کمربندهم درست خودش بود.سینا در رامبل مچ همین سال قهرزمان شد و جواز حضور دررسلمنیا را کسب کرد و تریپل اچ هم در الیمنیشن چمپر در نه وی اوت پیروز شدو جواز حضو.ر در رسلمنیا را گرفت و در پایان هم ارتن موفق شد تا در پایانبا پین کردن سینا برنده مسابقه و همچنان قهرمان باقی بماند.
پنجمینحضور ارتن در رسلمنیا در سال 2009 و در رسلمنیا 25 بود.ارتن باید در مقابلتریپل اچ بر سر کمربند WWE که در اختیار تریپل اچ قرارداشت قرارمیگرفت.جریان این دو هم از رمانی شروع شد که ارت قهرمان رامبل شد و بعد ازان استفانی مکمهن را زد که تریپل اچ بر سر همین با ارتن درگیر شد که بههمین سبب این دو در رسلمنیا با هم مسابقه دادند که در پایان تریپل اچپیروز و همچنان قهرمان باقی ماند.
ششمین حضور ارتن در رسلمنیا در سال2010 و در رسلمنیا 26 بود.ارتن باید در مقابل کودی روتز و تد دیبیاسی یکمسابقه تریپل تارد مچ را برگذار میکرد.این سه که در گذشته در گروه لگسیبودند با هم درگیر شده بودند که در نهایت منجر به ثبت رسیدن این مسابقهشده بود و در پایان هم ارتن برنده مسابقه شد.
اخرین و هفتمین حضوررندیارتن در رسلمنیا در سال 2011 و در رسلمنیا 27 بود.ارتن اینبار باید در طیاستوری لاینش با سی ام پانک باهاش مسابقه میداد.این مسابقه برگذار شد و درپایان ارتن برنده مسابقه شد و از اخرین رسلمنیایش تا کنون برنده بیرون امد.
________________________________________________________________________________________

رندی ارتن در سامراسلماولین حضور رندی ارتن در سامراسلم در سال 2003 بودکه برای اولین بار در اولین الیمنیشن چمبر شرکت کرد.در ان الیمنیشن 6 نفرحضور داشتند که عبارتند از گلدبرگ.تریبل اج.رندی ارتن.کوین نش.شانمایکلز.کریس جریکو.این الیمنیشن بر سر کمربند سنگین وزن که در اختیارتریبل اچ قرار داشت برگذار میشد.در نهایتم ارتن توسط گلدبرگ اززسبیر خوردو از مسابقه حذف شد در بایان هم تریبل اچ برنده مسابقه شد.
دومین حضوررندی ارتن در سامراسلم در سال 2004 بود که باید برای اولین بار درسامراسلم برای کمربند سنگین وزن مسابقه میداد.ارتن باید در مقابل کریسبنوات قهرمان کمربند سنگین وزن مسابقه میداد.لین مسابقه برگذار شد و درپایان ارتن موفق شد با پیروزی بر بنوات جوان ترین قهرمان wwe شود واینگونه ارتن با موفقیت یکی از مهمترین و یا اشدید مهمترین مسابقش درسامراسلم را به پایان رساند.
سومین حضور رندی ارتن در سامراسلم در سال2005 و در مقابل اندرتیکر بود.ارتن در رسلمنیا هم با تیکر مسابقه داده بودو طعم شکست در برابر تیکر را چشیده بود.ذر پایان مسابقه هم ارتن به کمکپدرش موفق به پیروزی بر تیکر شد.
چهارمین حضور ارتن در سامراسلم در سال2006 بود که باید در مقابل هولک هوگن قرار میگرفت.این مسابقه یک مسابقهبین یک استار از دهه 80 و یک استار از دهه 2000 بود که میتونست مسابقهقشنگی باشد در پایان هم که هوگن پیروز شد و ارتن در سوین سامراسلمش شکستخورد.
پنجمین مسابقه ارتن در سامراسلم در سال 2007 و در مقابل جان سینابر سر کمربند WWE که در اختیار سینا بود برگذار میشد.این دو هم که دربسیاری از سال 2007 با هم درگیر بودند در نهایت این مسابقه هم ارتن ازسینا شکست خورد و در این سامراسلم هم نا موفق ماند.
ششمین حضور ارتن درسامراسلم در سال 2009 و در مقابل جان سینا بود.این مسابقه هم بر سر کمربندWWE برگذار میشد که کمربند در اختیار ارتن بود.این دومین باری بود که ارتنو سینا در سامراسلم ان هم بر سر کمربند WWE به مصاف هم میرفتند.ارتن درنایت اف چمپیونز در برابر سینا و تریپل اچ قهرمان شد و بعد تریپل اچ بالگسی درگیر شد ارتنم با سینا در پایان مسابقه این دو هم ارتن موفق شد تاسینا را شکست دهد و در ششمین سامراسلمش موفق بیرون بیاید.
هفتمین حضورارتن در سامراسلم در برابر شیمس بود.شیمس قهرمان کمربند WWE بود و ارتن همچلنجر و مسابقه هم بر سر کمربند WWE .در پایان این مسابقه ارتن با قانونDQ برنده مسابقه شد اما همچنان شیمس قهرمان باقی ماند.
اخرین و هشتمینحضور ارتن در اسمراسلم هم تا کنون در سال 2011 و در مقابل کریستین بود.ایندو هم استوری لاین طولانی داشتند و مسابقات زیادی را دادند در مانی این دبنک در کاپیتال پانشیمنت در راو و بلاخره در سامراسلم در پایان ان مسابقههم که یک مسابقه نه هولدز بارد مپ بود رندی ارتن کریستین را شکست داد وباری دیگر قهرمان کمربند سنگین وزن شد و اخرین سامراسلم ارتن تا کنون بهپایان رسید.
________________________________________________________________________________________

رندی ارتن در سوروایور سریساولین حضور ارتن در سوروایور سریس در سال 2003بود.ارتن باید در قالب یک تیم 5 نفره که متعلق به اریک بیشاف بود در یکمسابقه الیمنیشن مچ به مصاف تیم استین میرفت.درگیری اصلی در این مسابقهمیان بیشاف و استین بود که در نهایت این مسابقه ارتن با پین کردن شانمایکلز که از تیم استین بود خودش و تیمش را برنده مسابقه کرد و برای اولینبار در سوروایور سریس برنده شد.
دومین جضور رندی ارتن در سوروایور سریسدر سال 2004 بود که باز هم باید در قالب یک تیم 5 نفره در یک مسابقه 4نفره به مصاف تیم تریپل اچ میرفت.درگیری اصلی در این مسابقه بین تریپل اچو ندی ارتن بود که بعد از قهرمانی ارتن در سامراسلم شروع شد که تریپل اچارتن را زد و از اوولوشن خارجش کرد در پایان هم ارتن موفق شد تا تیمش رابرنده مسابقه کند و برای دومین بار در این مسابقات پیروز شود.
سومینحضور ارتن در سوروایور در سال 2005 و در باز هم در یک مسابقه الیمنیشن مچبود ارتن باید در تیم اسمکدان به مصاف تیم راو میرفت.در پایان هم باز دونفر ظایانی ارتن و شان مایکلز بودند و این تکرار سوروایور سریس سال 2003بود.در پایان هم ارتن موفق شد تا با دخالت جی بی ال برنده مسابقه شود وتیم اسمکدان را برنده کند و برای سومین بار در این مسابقات برنده شود.
چهارمینحضور ارتن در سوروایور سریس در سال 2006 بود که ارتن باز هم در قالب یکتیم 5 نفرع در یک مسابقه الیمنیشن مچ باید به مصاف تیم دی اکس میرفت.ایندو گروه هم که با هم درگیر بودند در سال 2006 و اصلا راتد ار کی ا بخاپردر خواست ادج از ارتن برای مقابله با دی اکس ساخته شد.در پایان هم که ارتنو تیمش شکست حوردند و ارتن برای اولین بار در این نوع مسابقات و درسوروایور سریس شکست خورد.
پنجمین حضور ارتن در سوروایور سریس در سال2007 و در مقابل شان مایکلز بود که مسابقه هم بر سر کمربند WWE که دراختیار ارتن بود برگذار میشد.این اولین مسابقه ارتن در سوروایور بود که بهصورت وان ان وان بود.در پایان هم که ارتن برنده مسابقه شد و کمربندش راحفظ کرد.
ششمین حضور ارتن در سوروایور سریس در سال 2008 در یک مسابقهالیمنیشن مچ بود کهارتن در قالب یک تیم به نام تیم ارتن یعنی تیم خودشباید به مصاف تیم باتیستا میرفت در پایان هم ارتن موفق شد تا با انجام ارکی ا بر روی باتیستا خود و تیمش را برنده این مسابقه کند و برای پنجمینبار در این نوع مسابقات بدون باخت برنده بیرون امده باشد.
هفتمین واخرین مسابقه ارتن در سوروایور سریس در سال 2010 بود که ارتن که قهرمانکمربند WWE باید به مصاف وید برت بر سر کمربندش میرفت.این دومین باری بودکه این دو به مصاف هم میرفتند یکبار دیگر هم در برکینگ رایتس با هم مسابقهدادند که وید برت با قانون DQ برد و بعد هم در ادامه درگیریشان این مسابقهبه ثبت رسید که در پایان ارتن برنده شد البته سینا هم در این مسابقه بهعنوان داور مخصوص حضور داشت.
________________________________________________________________________________________

رندی ارتن در هل این سل


رندی ارتن تا کنون در 3 هل این سل شرکت کرده است یکی در سال 2005 و یکی در سال 2009 و دیگری در سال 2010 بود.
اولینهل این سل مچ ارتن در سال 2005 در مقابل اندرتیکر بود ارتن که تیکر را درسال 2005 در یک مسابقه کسکت مچ به همراه پدرش درون تابوتمنیشت چمپر کرد وتابوت را اتش زد مدتی بعد تیکر در سوروایور سریس در پایان مسابقه الیمنیشنمچ بین راو و اسمکدان که ارتن برندش شد بازگشت و درگیریش با ارتن را ادامهداد بعد از این هم مسابقه این دو در ارماگدون که هل این سل بود به ثبت رسید و تیکر در پایانش ارتن را شکست داد و ارتن در اولین هل این سل مچششکست خورد.
دومین مسابقه هل این سل ارتن در سال 2009 در مقابل جان سینابود این مسابقه بر سر کمربند wwe که در اختیار سینا قرار داشت برگذارمیشد.درگیری این دو از قبل از نایت اف چمپیونز اغاز شد که در نایت افچمپونز یک مسابقه تریپل تارد مچ را با تریپل اچ و سینا داد بعد هم درگیریتک به تکش با سینا شروع شد که مسابقاتی را با هم دادند که در نهایت مسابقهشان در هل این سل به ثبت رسید که در پایان ارتن برنده شد و دوباره کمربندwwe را بدست اورد.
سومین هل این سل مچ رندی ارتن هم در سال 2010 و درپی پی وی هل این سل با شیمس بود.این مسابقه هم بر سر همان درگیری های ارتنو شیمس بود که تقریبا از قبل از نایت اف چمپونز شروع شد و در پایان همارتن موفق شد تا برنده مسابقه شود و دومین چیروزیش در هل این سل را جشنبگیرد.
________________________________________________________________________________________

رندی ارتن در الیمنیشن چمپراولین مسابقه الیمنیشن چمپر مچ رندی ارتن در سال2003 و در سامراسلم بود که اولین الیمنیشن چمپر هم بود.در ان مسابقهگلدبرگ.کوین نش.جریکو.تریپل اچ.شان مایکلز و ارتن حضور داشتند که ارتنخیلی زود توسط گلدبرگ حذف شد و در اولین الیمنیشن چمپرش بازنده شد.
دومینالیمنیشن چمپر ارتن در سال 2010 و در پی پی وی الیمنیشن چمپر بود در اینالیمنیشن شیمس .جان سینا.تریپل اچ.کوفی کینگستون.دیبیاسی.جان سینا بودند ومسابقه هم بر سر کمربند wwe که در اختیار شیمس بود برگدار میشد.در پایانهم ارتن حذف شد و جان سینا با وادار کردن تریپل اچ به تپ اوت برندهوقهرمان کمربند wwe شد.
________________________________________________________________________________________

رندی ارتن در استیل کیجرندی ارتن تا کنون در استیل کیج های زیادی حضور داشته است که انها میپردازیم.
یکیاز استیل کیج های ارتن در سال 2004 در راو بود که در برابر کین باید قرارمیگرفت.در اواخر ان مسابقه اعضای اوولوشن که بعد از قهرمانی وی باهاشدرگیر شده بودند وارد شدند و کمک کین کردند اما با این حال ار تن از قفسخارج شد و برنده مسابقه شد.
استیل کیج دیگر ارتن باز هم در راو بود که در برابر شیمس و وید برت قرار گرفت که در پایان با خارج شدن از قفس برنده مسابقه شد.
درسال 2008 در جادجمندی مسابقه ای استیل کیج مچ بین تریپل اچ و ارتن بر سرکمربند wwe که برای هانتر بود برگذار شد در پایان این مسابقه ارتن ازهانتر شکست خورد و نا موفق ماند.
در سال 2009 رندی ارتن در اکستریم رولز یک مسابقه را با باتیستا بر سر کمربند برگذار کرد که در نهایت ان استیل کیج شکست خورد.
مسابقه استیل کیج دیگر ارتن با کریستین در سال کنونی بر سر کمربند سنگین وزن بود که خودش صاحبش بود که در این مسابقه هم پیروز شد.
مسابقه استیل کیج دیگر ارتن با ریک فلیر بود که در ان مسابقه در طی یک مسابقه خونین و خشن فلیر را شکست داد.
________________________________________________________________________________________

رندی ارتن در تگ تیم و گروهتگ تیم اصلی ارتن در طول کریرش همان تگ تیم راتدار کی ا بود که بنابه درخواست ادج از ارتن برای مقابه با دی اکس تشکیل شدهبود و به جز ان دیگر ارتن تگ تیم ثابت و خاصی نداشته است و تنها قهرمانیتگ تیمش را هم با همان راتد ار کی ا گرفت به جز ان تگ تیم های دیگر ارتنثابت نبودند و اکثرا برای یک مسابقه و یک شب بوده اند مثل تگ شدنش با سینابا کریستین و....البته ارتن مدتی هم در گروه لگسی به همراه کودی روتز و تددیبایسی بود که این دو بیشتر در مسابقات به کمک ارتن میامدند.
امادرباره گروه هم ارتن مهمترین گروهش اوولوشن بود که در ایندش خیلی تاثیرگداشت که با افرادی مثل تریپل اچ و ریک فلیر کار کرد و چند سالی رو هم بااین گروه بود و در همین گروه هم جوان نترین قهرمان سنگین وزن شد.بعد ازاین هم گروه ثابتی نداشت و فقظ در استانه سوروایور سریس ها وارد یک گرویمیشد تا یک مسابقه الیمنیشن مچ را در سوروایور برگذار کند که شش بار هم دراین گروه ها قرار گرفت و یا گروه های دیگر که زیاد مهم نبودند و فقظ براییک شب در شو های هفتگی بودند.
________________________________________________________________________________________


برچسب ها : بررسی حضور رندی اورتن در اونت های مهم ,

نویسنده : admin بازدید : 178 نظرات () تاریخ : سه شنبه 6 دي 1390 | 11:16:

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب گذشته

رندی اورتون روی مجله WWE تاریخ : جمعه 23 دی 1390

توییت جدید رندی اورتون تاریخ : چهارشنبه 21 دی 1390

عکس از ماشین رندی اورتون تاریخ : چهارشنبه 21 دی 1390

25 استار برتر رسلینگ در تویـــیتر تاریخ : دوشنبه 19 دی 1390

عکس هایی از رندی اورتون در کنار همسرش تاریخ : دوشنبه 19 دی 1390

عکس هایی از رندی اورتون و کلی کلی (کنار هم) تاریخ : دوشنبه 19 دی 1390

رویال رامبل عروسک ها تاریخ : یکشنبه 18 دی 1390

Power 25 - 5.1.2012 تاریخ : یکشنبه 18 دی 1390

چی شد ، اون شد این ! تاریخ : جمعه 16 دی 1390

رندی در رویال رامبل تاریخ : جمعه 16 دی 1390

آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
اعضای آنلاین : 0
تعداد اعضا : 3

عضو شوید
ارسال کلمه عبور

آمار مطالب
کل مطالب : 1
کل نظرات : 38

آمار بازدید
بازدید امروز : 4 نفر
باردید دیروز : 5 نفر
بازدید هفته : 13 نفر
بازدید ماه : 44 نفر
بازدید سال : 504 نفر
بازدید کلی : 27,851 نفر

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد